Vanaf €50,- gratis levering

Gratis vakkundig advies

Direct uit voorraad leverbaar
Disclamer

Disclaimer voor vuilwatertankreinigen.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van vuilwatertankreinigen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door vuilwatertankreinigen.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Website van vuilwatertankreinigen.nl en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het persoonlijk lezen en vergaren van informatie op deze website is gratis. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. U mag deze informatie niet kopieert geheel of gedeeltelijk, verspreiden of op een andere manier gebruiken of misbruiken in de ruimste zin des woord.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vuilwatertankreinigen.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij vuilwatertankreinigen.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met vuilwatertankreinigen.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

vuilwatertankreinigen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. vuilwatertankreinigen.nl sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. vuilwatertankreinigen.nl onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. vuilwatertankreinigen.nl geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan vuilwatertankreinigen.nl garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

vuilwatertankreinigen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige diabolic traffic bot staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van vuilwatertankreinigen.nl op deze pagina.


Vanaf €50,- gratis levering

Gratis vakkundig advies

Direct uit voorraad leverbaar