Vanaf €50,- gratis levering

Gratis vakkundig advies

Direct uit voorraad leverbaar
Garantievoorwaarden.

Garantievoorwaarden is een onderdeel van de Algemene voorwaarden.

Alle producten worden onder volledige niet goed - geld terug garantie geleverd.
Schoonschip bv en Internet Shop staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken.
De koper kan geen beroep op de niet goed - geld terug garantiebepalingen doen als:

Nakoming overeenkomst, extra garantie, garantie en aansprakelijkheid

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

4. De garantie op het geleverde is geheel overeenkomstig en beperkt tot de garantie die ondernemer nader met de afnemer overeenkomt. Wegens breukschade wordt nimmer garantie verleend. Ondernemer niet aansprakelijk voor of verplicht tot vergoeding van directe of indirecte geleden materiele schade of persoonlijk letsel, van welke aard ook, door wie dan ook geleden. Afnemer vrijwaart ondernemer voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding door inzake het geleverde, uit hoofde van welke oorzaak dan ook. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schadelijke gevolgen tijdens of na het gebruik van de door haar geleverde producten. Ondernemer is niet aansprakelijk voor niet betaalde adviezen.


Vanaf €50,- gratis levering

Gratis vakkundig advies

Direct uit voorraad leverbaar